An Tâm Cook

Về An Tâm Cook

Đón đu xu hướng công ngh 4.0, Antamcook là sàn nông sn và thc phm online, phân phi thc phm sch ti tn tay người tiêu dùng ch vi vài cú click chut. Chúng tôi hot đng da trên nguyên tc "Tâm ca người bán, an cho người dùng". Vi các đi tác là các nhà cung cp thc phm sch đt chun V sinh An toàn Thc phm, chun ESCAS, chun HALAL, chun Vietgap... chúng tôi t tin đem đến cho khách hàng tri nghim nhng loi thc phm an tâm nht.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Antamcook mong mun tr thành sàn nông sn và thc phm online hàng đu Vit Nam. Vi s đu tư nghiêm túc và dài hn, kết hp vi đi ngũ nhân s giàu kinh nghim, có tâm vi thc phm sch, chúng tôi quyết tâm tr thành thương hiu được nhà nhà tin dùng, được các bà ni tr yêu thích và góp phn chăm sóc tt sc khe cho người dân Vit Nam.

Sứ mệnh

S mnh ca Antamcook bám sát vào 3 nhim v:

+ Là sàn nông sn và thc phm sch online: Vi mong mun chăm sóc tt cho sc khe người dân Vit Nam, chúng tôi luôn n lc hết mình đ đm bo sn phm đến tay người tiêu dùng là sn phm sch, an toàn, giàu giá tr dinh dưỡng, phi là thc phm khiến người tiêu dùng an tâm.

+ H tr marketing sn phm cho Doanh nghip: Không ch đng hành cùng người tiêu dùng, chúng tôi còn đng hành cùng doanh nghip, góp phn qung bá thương hiu và marketing sn phm ca doanh nghip đến người tiêu dùng.

+ H tr khuyến nông: Antamcook đng hành cùng nông dân Vit Nam, chúng tôi tìm kiếm và h tr các d án nông nghip, góp phn đưa sn phm cht lượng ca nông dân Vit ra th trường.

Cam kết chất lượng

- Sn phm ca chúng tôi luôn đáp ng yêu cu ca khách hàng và phù hp vi nhng quy đnh v an toàn v sinh thc phm.
- Tuân th đy đ các yêu cu pháp lut và các yêu cu khác có liên quan.
- Luôn quan tâm đến bo v môi trường và đo đc trong kinh doanh. S dng túi giy thân thin vi môi trường.
- Công ty cung cp đy đ các ngun lc cn thiết, điu kin và môi trường làm vic an toàn, chăm lo đi sng vt cht và tinh thn ca cán b công nhân viên.
- Không ngng ci tiến và nâng cao hiu qu hot đng ca h thng qun lý cht lượng.